เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เรื่อง แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม URL คือ http://acit.npru.ac.th ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น http://arit.npru.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์เก่า | เข้าสู่เว็บไซต์เว็บใหม่