ค้นหา
 
 

 
ปรัชญา
สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการ
   
ผสานเทคโนโลยี นำวิถีแห่งปัญญา
 
วิสัยทัศน์
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ อำนวยให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การสื่อสาร และบริการท้องถิ่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่กว้างขวางได้ทุกที่ทุกเวลา
 
พันธกิจ
        1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลในท้องถิ่น
        2. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการและจัดการบริการ สารสนเทศทางวิชาการอย่างมีศักยภาพในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
        3. สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ จากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
        4. พัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทุกรูปแบบผ่านระบบเครือข่าย
 

 สืบค้นฐานข้อมูลสืบค้นวารสารออนไลน์

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Academic Search Premier

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Education Research Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Computers & Applied Sciences Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Business Source Premier

   

 เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.

ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

วารสารเด่นๆในฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete

 

Knowledge & Information Systems

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&jid=O7J&site=ehost-live

Journal of Bridge Engineering

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&jid=JXH&site=ehost-live

Journal of Systems Science & Information

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&jid=Z3T&site=ehost-live