ค้นหา
 
 

 
ปรัชญา
สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการ
   
ผสานเทคโนโลยี นำวิถีแห่งปัญญา
 
วิสัยทัศน์
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ อำนวยให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การสื่อสาร และบริการท้องถิ่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่กว้างขวางได้ทุกที่ทุกเวลา
 
พันธกิจ
        1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลในท้องถิ่น
        2. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการและจัดการบริการ สารสนเทศทางวิชาการอย่างมีศักยภาพในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
        3. สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ จากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
        4. พัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทุกรูปแบบผ่านระบบเครือข่าย
 

 สืบค้นฐานข้อมูลสืบค้นวารสารออนไลน์

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Academic Search Premier

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Education Research Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Computers & Applied Sciences Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Business Source Premier

   

 เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.

ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
 
งานบริหารทั่วไป
 
นางจมรพรรณ   วรพัฒนานันท์
หัวหน้างาน
 
หน่วยธุรการและงานสารบรรณ
นางสาวฐานิตา มลคล้ำ
หัวหน้าหน่วย
 
หน่วยการเงินและพัสดุ

นางสาวเขมิกา   ศูนย์กลาง
หัวหน้างานการเงิน

นางจมรพรรณ   วรพัฒนานันท์
หัวหน้างานพัสดุ
 
หน่วยประชาสัมพันธ์
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
หัวหน้าหน่วย
 
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
บุคลากรประจำงาน
 
หน่วยพัฒนาบุคลากร
อาจารย์นุชรี ศรีบุญงาม
หัวหน้าหน่วย
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
บุคลากรประจำงาน
 
หน่วยอาคารและสถานที่
นางจมรพรรณ   วรพัฒนานันท์
หัวหน้าหน่วย
 
นางประภาพร เภาจี๋
บุคลากรประจำงาน
นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม
บุคลากรประจำงาน
 
นางสาววรรณา แสงทอง
บุคลากรประจำงาน
นางสาวจิณณพัต บรรจง
บุคลากรประจำงาน
 
นายธนวินท์   บุญผุด
บุคลากรประจำงาน
   
 
หน่วยประชุม
นายสถาพร บัวรัตน์
หัวหน้าหน่วย
 
หน่วยนโยบายและแผน

หัวหน้าหน่วย
 
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
หัวหน้าหน่วย