ค้นหา
 
 

 
ปรัชญา
สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการ
   
ผสานเทคโนโลยี นำวิถีแห่งปัญญา
 
วิสัยทัศน์
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ อำนวยให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การสื่อสาร และบริการท้องถิ่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่กว้างขวางได้ทุกที่ทุกเวลา
 
พันธกิจ
        1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลในท้องถิ่น
        2. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการและจัดการบริการ สารสนเทศทางวิชาการอย่างมีศักยภาพในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
        3. สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ จากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
        4. พัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทุกรูปแบบผ่านระบบเครือข่าย
 

 สืบค้นฐานข้อมูลสืบค้นวารสารออนไลน์

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Academic Search Premier

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Education Research Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Computers & Applied Sciences Complete

วารสารออนไลน์ในฐานข้อมูล
Business Source Premier

   

 เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.

ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

Online ขณะนี้ 1 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับวันที่ 28 ธันวาคม 2549

สืบค้นข้อมูล


 

           บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ Web OPAC
 
 
 
 

           บริการสืบค้น ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูป อิเล็กทรอนิกส์( Digital Collection) เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม ( Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง

 
 
 
 
มติชน ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
           บริการสืบค้นกฤตภาคข่าวมติชนออนไลน์ เป็นการสืบค้นฐานข้อมูล บทความจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกฉบับ ย้อนหลัง 10 ปี
 
     
 

           ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรม รายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่างที่เป็นสังกัด สกอ. ทั้ง 24 แห่ง
 
     
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
 
     
 

           ฐานข้อมูล Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 221 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่าง ประเทศ
 
     
 


           ฐานข้อมูลหอสมุดแห่งชาติ

 
     
 


           ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

 
     
     

ฐานข้อมูลอื่น ๆ


ฐานข้อมูลท้องถิ่น
เว็ปไซต์สำนักพิมพ์
เว็บไซต์ห้องสมุด
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   
   
   
   
   
   
   

ิฺ E-Book


 
 
             เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม สหสาขาวิชา จากทั่วโลกทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบของ
E-Book
 
 
http://www.scitechnetbase.com/
 
 

           ฐานข้อมูลในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี โพลีเมอร์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือให้อ่านประมาณ 6,037 กว่าชื่อเรื่อง ฯลฯ

 
 
 
             ฐานข้อมูลอ่านหนังสือออนไลน์ในสาขาวิชาต่างๆ  
 
 
  Free Medical e-Books  
 
 
  Google Book Search  
 
 
  คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

E-learning


 
 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database)


ProQuest ABI/INFORM Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

การเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/abicomplete

การเข้าภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/login

     

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM(Association for Conputing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณนุกรม สาระสังเขป artcle reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://dl.acm.org/

     
H.W.Wilson
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art , Business , Education , General Science , Humanilities , Library and Information Science, Social Sciences , Law ,General Interest , Biological&Agricultural Science
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com
     

ProQuest Dissertation & Theses
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน

การเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/pqdtglobal

การเข้าภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/login

     

SpringerLink
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997- ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://link.springer.com/

     

ISI Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://webofknowledge.com

     
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูป ( Full-text ) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สามารถดูย้อนหลังได้แต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.sciencedirect.com/
ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557
     
  American Chemical Society Journal (ACS)
ฐานข้อมูลวารสารสาขาเคมีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาประกอบด้วย สาระสังเขป บทความ มีรายชื่อวารสารมากกว่า 40 ชื่อ ตั้งปี 1996 – ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://pubs.acs.org/
     
EBSCO
 

https://search.ebscohost.com

Discovery Service

   
EBSCO
 
 
 
(ทดลองใช้)
(ทดลองใช้)
(ทดลองใช้)
(ทดลองใช้)
(ทดลองใช้)
   
     
 

Emerald Mangement ( EM92 )
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาการด้านการจัดการ เช่น การเงิน การบัญชีระบบอัตโนมัติชั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพด้านการเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษาและงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ เป็นต้น
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.emeraldinsight.com/
ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557

     

ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้


   
 
ทดลองใช้
     
ทดลองใช้
     
[ คู่มือการใช้งาน ]  ทดลองใช้
     
  [ คู่มือการใช้งาน ]
Summon
  http://ssru.summon.serialssolutions.com
     
eResources A-Z
  http://nx6gz4sl7t.search.serialssolutions.com
     
 

username และ password คือ npru160156
* ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556 - 16 มกราคม 2557
** แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer (IE)

     
 

http://www.ieee-elearning.org/

ชื่อผู้ใช้ : nakhonprutrial

รหัสผ่าน : ieee 2013

ใช้บริการถึงวันที่ – 30 กันยายนนี้

     
 

เข้ำใช้ http://search.proquest.com/education/

ใช้บริการถึงวันที่ – 31 ตุลาคมนี้

     
 

เข้าใช้ http://chartingthailandeconomy.com/

ใช้บริการถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤษภาคม 2557

     
 

เข้าใช้ http://portal.igpublish.com/iglibrary/

ใช้บริการถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557

     
  เข้าใช้ http://infotrac.galegroup.com/itweb/asiademo?db=GVRL&id=accomplish
ใช้บริการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
     
 

เข้าใช้ http://www.jstor.org

ใช้บริการถึงวันที่ 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2557