»
S
I
D
E
B
A
R
«
หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการ
สิงหาคม 8th, 2013 by sureerat

หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการ

การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารทางวิชาการถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ให้ผู้ทำเอกสารทางวิชาการได้ประมวลความคิดข้อมูลต่าง ๆ ที่ยกมาอ้างโดยตรง เพื่อให้ผู้อ่านมีความมั่นใจได้ว่าผู้ทำเอกสารทางวิชาการได้รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีการอ้างอิงว่า มาจากเอกสารเล่มใดบ้าง เป็นการยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาสาระให้มีเหตุผลน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ เป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเป็นการแสดงความมีจริยธรรมของผู้ทำเอกสารทางวิชาการ เคารพสิทธิของผู้เขียนต้นฉบับดั้งเดิม                    การอ้างอิงจึงต้องมีแบบแผน และวิธีการตามที่กำหนด เปรียบเสมือนเป็นคู่มือที่จะขาดเสียมิได้  ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเรียบเรียงและมีการอ้างถึงแหล่งที่มาเราเรียกว่า การอ้างอิง (citation) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในการจัดการความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเขียนการอ้างอิงในเอกสารทางวิชาการ              การอ้างอิงแตกต่างกับคำว่า บรรณานุกรม ที่หมายถึงรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ผู้ค้นคว้าได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าแล้วจัดทำบัญชีเรียบเรียงไว้ท้ายเล่มของรายงาน มีรายละเอียดดังนี้

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรม บางครั้งก็เรียกว่า รายการอ้างอิง ถือเป็นหลักฐานสำคัญ และเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจจะได้ติดตามการอ่านรายละเอียดของเอกสารที่ถูกอ้างถึงในเนื้อหา หากมีรายการเอกสารต่าง ๆ ที่นำมาอ้างในเนื้อหาแต่ละบทก็จะต้องนำมาจัดเรียงไว้ท้ายเล่มต่อจากบทสุดท้ายด้วย โดยจัดเรียงตามลำดับอักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หากเป็นรายการเอกสารภาษาต่างประเทศจะจัดเรียงอักษรตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (dictionary)

บรรณานุกรม จะต้องสัมพันธ์กันกับการอ้างถึงที่ปรากฏในเนื้อหาทุกบทของเอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารทางวิชาการ  ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเขียนบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในเอกสารทางวิชาการจึงต้องพิจารณารายละเอียดข้อมูลเอกสารต้นฉบับแต่ละชนิดที่นำมาอ้างอย่างพิถีพิถัน รอบคอบ  ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์   ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อวารสาร  หมายเลขปีที่ ฉบับที่ หมายเลขหน้า เดือน ปีที่พิมพ์ ฯลฯ ซึ่งการจัดพิมพ์รายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมต้องไม่ผิดพลาด  การตรวจสอบการพิมพ์  การจัดเรียงลำดับ ตัวสะกด การันต์ เครื่องหมายการเว้นวรรคตอน เป็นต้น

ความหมายของบรรณานุกรม

คำว่าบรรณานุกรม (bibliography) หมายถึง รายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ได้ใช้ประกอบการค้นคว้าแต่ไม่จำเป็นต้องนำมาอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมด แต่นำรายชื่อเอกสารมาจัดเรียงไว้ท้ายเล่มตามลำดับอักษรของผู้แต่งหรือนามสกุลผู้แต่งหากเป็นชาวต่างชาติ   ส่วนคำว่า รายการอ้างอิง   หมายถึงเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ได้ถูกนำมาอ้างอิงไว้ในเนื้อหาแต่ละบทโดยอ้างตามแบบนามปี หรือการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ

โครงสร้างการเขียนบรรณานุกรม

1.  การเขียนบรรณานุกรมหนังสือทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดหนังสือและลำดับที่(ถ้ามี)/เล่มที่ใช้อ้าง(ถ้ามี)/

/ / / / / / / /(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

กระทรวงศึกษาธิการ, กองวิจัยทางการศึกษา.  (2545).  การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

กัมมันต์  พันธุมจินดา, มีชัย  ศรีใส, สุพัฒน์  โอเจริญ และช่อเพียว  เตโชฬาร.  (2537).  ประสาทกาย

วิภาคศาสตร์พื้นฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพมหานคร: สัมประสิทธิ์การพิมพ์.

ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล.  (2550).  สารสนเทศ การสืบค้น และการอ้างอิงเพื่อการวิจัย. นครปฐม:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

นวรัตน์  ธนะรุ่งรักษ์ และพิรพร  หมุนสนิท.  (2549).  กูเกิล (Google). กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์

แอนด์ คอนซัลท์.

เบญจรัตน์  สีทองสุก.  (2548).  เอกสารคำสอนรายวิชา การจัดหมู่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข).

นครปฐม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

วิจิตรวาทการ, หลวง.  (2514).  ประวัติศาสตร์สากล เล่ม 3.  กรุงเทพฯ: เสริมวิทยาบรรณาคาร.

สตรีไทยในปี 2000. (2530).  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี สภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

เอกสารประกอบการเรียนวิชาสารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 3).  (2541).  กรุงเทพฯ:

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

Baugh, L. S.  (1993).  How to write term papers and reports. Lincolnwood, IL: VGM Career

Horisons.

Cassell, P. & Palmer, P.  (1999).  Sams teach yourself Microsoft Access 2000 in 21 days.

Indiana, IN: Sams.

E-what? Aguide to the quirks of new media style and usage. (2000).  Alexandria, VA: EEI

Press.

University of Chicago.  (1993).  The Chicago manual of style (14th ed.).  Chicago: University of

Chicago Press.

2.  การเขียนบรรณานุกรมหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ (ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ/

(พิมพ์ครั้งที่).//(หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

สุเวช  ณ หนองคาย.  (2544).  สารนิเทศและการบริการ.  ใน สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

(พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงและเพิ่มเติมใหม่).  (หน้า 1-8).  นครปฐม: โปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันราชภัฏนครปฐม.

Dale, E.  (1983).  The challenge of audio-visual media.  in Louis Shore, ed.  Challenges to

librarianship (pp. 16-22).  Tallahassee, FL: Florida State University Press.

3.  การเขียนบรรณานุกรมหนังสือแปล ถ้าชื่อผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนเป็นภาษาไทยด้วย

3.1  หนังสือแปลปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//โดย/ชื่อผู้แปล.//

(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

พาร์กินสัน, ซี บี  และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  การบริหารยุคใหม่. แปลจาก Rarlities  in

management. โดย เริงศักดิ์  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

แม็กซ์เวลล์, เจ. ซี.  (2543).  21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ: ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้แล้วคนอื่นจะปฏิบัติ

ตามคุณเอง. โดย นิทัศน์  วิเทศ.  กรุงเทพมหานคร: เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส.

3.2  หนังสือแปลไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล,/ผู้แปล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//(พิมพ์ครั้งที่).//

สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ศักดิ์  บวร, ผู้แปล.  (2541).  เจ็บหน้าอกกับโรคหัวใจ. แปลจาก Chest pain and heart attacks.

(พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพมหานคร: สมิต.

4.  การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย.

ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู.  (2543).  พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

5.  การเขียนบรรณานุกรมรายงานการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัยเรื่อง….//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.

ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล.  (2551).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

สมประสงค์  น่วมบุญลือ.  (2535).  รายงานการวิจัยเรื่องเมืองเก่ากำแพงแสน.  นครปฐม: โรงพิมพ์

เพชรเกษมการพิมพ์.

6. การเขียนบรรณานุกรมวารสาร

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่,/(ฉบับที่),/หน้า/เลขหน้าบทความ.

ประหยัด  หงษ์ทองคำ.  (2544, เมษายน).  อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

  1. รัฐสภาสาร, 49, (4), หน้า 1-16.

วีระสิงห์  เมืองมั่น และอรชุมา  ตรีมาตร.  (2542, กุมภาพันธ์ 7-13).  การกินสมุนไพรลดความอ้วน.

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, 45, (36), หน้า 81.

สมองของลูกทำงานแต่แรกเกิด.  (2544, กันยายน).  รักลูก, 19, 226, หน้า 224.

อูลริช, บิลล์.  (2546, มกราคม).  ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นซอฟต์แวร์หมื่นล้าน.  PC magazine,

8, (1), หน้า 96-98.

Mckenzil, J. F. & Williams, C. I.  (1982, May).  Are you  students learning in a safe environment. 

Journal of School Health, 8, (5), pp. 284-285.

7.  การเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า/เลขหน้าบทความ.

ศิริรัตน์  สาโพธิ์สิงห์.  (2543, เมษายน 15).  สุขภาพหน้าร้อน ปัญหาที่ป้องกันได้.  เดลินิวส์, หน้า 5.

สัตว์ทะเลกับระบบนิเวศ.  (2549, มกราคม 20).  ไทยรัฐ, หน้า 7.

Goodman, D.  (1997, March 20).  Pavilians of Sanam Chan Palace.  The Sunday Post, pp. 25-26.

8.  การเขียนบรรณานุกรมจุลสารและแผ่นพับ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง/[ประเภทของเอกสาร].//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. (2544). 

การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด [จุลสาร].  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2544).  คู่มือท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

ขนมไทย [จุลสาร].  (2543).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป.

Chateau de Versailles.  (n.d.). Versailles [brochure].  Paris: Chateau de Versailles.

9.  การเขียนบรรณานุกรมพจนานุกรม

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อพจนานุกรม/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ:

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.

McMahon, C. & Seaton, M., eds.  (2001).  English dictionary for advanced  learners (3rd ed.).

Glasglow: Harper Collins.

10. การเขียนบรรณานุกรมสารานุกรม

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม/(เล่มที่ใช้.//หน้า/เลขหน้าบทความ).//

สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

สุมาลิน  วงศ์มณี.  (2542).  เครื่องทองสุโขทัย.  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (เล่ม 3.

หน้า 1107-1113).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Dog. (2000).  The world book encyclopedia (vol. 5.  pp. 262-282).  Chicago: World Book.

Minahan, J.  (2002).  Tibetans.   Encyclopedia of  the steless  nations: Ethies and  national

groups a round the world (vol. 4.  pp. 1889-1895).  Westport, CT: Greenweod.

The Vietnam wars.  (2000).  The world book encyclopedia of people and places (vol. 6.

pp. 1434-1437).  Chicago: World Book.

11.  การเขียนบรรณานุกรมเอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา

ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่สัมมนา).//ชื่อบทความ.//ใน//ชื่อเรื่องรายงานการประชุม อบรม สัมมนา/(วันที่/                   เดือน/หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.

วันชัย  ศิริชนะ.  (2541).  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา.  ใน  รายงานการสัมมนา

เรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับประกันคุณภาพการศึกษา (2-4 ธันวาคม หน้า 69-74).

เชียงใหม่: กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

12.  การเขียนบรรณานุกรมการสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์,/ตำแหน่ง (ถ้ามี).//(ปีที่สัมภาษณ์).//สัมภาษณ์.//วัน/เดือน.

ชวน  หลีกภัย, นายกรัฐมนตรี.  (2542).  สัมภาษณ์. 12 ตุลาคม.

สุดารัตน์  อภัยศิลป์.  (2550).  สัมภาษณ์. 24 สิงหาคม.

13.  การเขียนบรรณานุกรมวัสดุไม่ตีพิมพ์

ชื่อผู้จัดทำ.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง/[ประเภทสื่อ].//สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่รับผิดชอบ.

กรมทางหลวง.  (2547).  แผนที่ทางหลวงประเทศไทย [แผนที่].  กรุงเทพฯ: กรมทางหลวง.

ทอล์คโชว์ดูทีวีดีกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ [วีดิทัศน์].  (2542).  กรุงเทพฯ: วันเนสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์.

ธนาคารกสิกรไทย.  (2548).  จากฮวงโหสู่เจ้าพระยา: ตอนที่ 38 เครื่องเคลือบลายคราม

[รายการโทรทัศน์].  กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  (9 ตุลาคม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2530).  การแสดงโขนกลางแปลง เรื่อง หนุมานชาญสมร [วีดิทัศน์].                        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.  (2542).  สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของ                  อาชีพต่าง ๆ [แผนสถิติ].  กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์      แห่งชาติ.

สรยุทธ สุทัศนะจินดา, ผู้ดำเนินรายการ.  (2548).  ถึงลูกถึงคน: ร่างพระราชบัญญัติสถิติ 2548 [รายการโทรทัศน์].  กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  (14 ตุลาคม )

สิริพร  แก้วนุ่ม. (2529).  การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กในชั้นประถมศึกษาในเขต

การศึกษา 12 [ไมโครฟิช].  กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

American Friends of the Louvre Founders.  (n.d.).  Lourve: Plan/Information [diagrams]. Paris:

American Friends of the Louvre Founders.

Gogh, V. V.  (n.d.).  The sunflowers [painting].  Amsterdam: Van Gogh Museum.

Mankiewicz, J. L.  (2003).  All about Eve [DVD].  n.p.: Studio Classic.

14.  การเขียนบรรณานุกรมเอกสารออนไลน์  หรือเอกสารอินเทอร์เน็ต

14.1 เอกสารออนไลน์ประเภทเอกสารต่าง ๆ หรือเอกสารทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องของเอกสาร.//ค้นเมื่อ/เดือน/วัน,/ปี,/จาก/URLของเว็บไซต์ที่สืบค้น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (2545).  จรรยาบรรณนักวิจัย. ค้นเมื่อ พฤษภาคม 3, 2548,

จาก http://www.nrct.go.th~research/ethies.html

ห้องสมุดไทย แหล่งรวมความรู้เพื่อคนไทย. (2549).  ค้นเมื่อ กันยายน 15, 2550, จาก

http://www.geocities.com/thailibrary/

International Organization for Standardization.  (2005).  Big benefits. Retrieved August 1, 2006,

from http://www.iso.org/iso/en

14.2 เอกสารออนไลน์ประเภทบทความวารสาร

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่,/(ฉบับที่),/หน้า/เลขหน้าบทความ.//

ค้นเมื่อ/เดือน/วัน,/ปี,/จาก/URLของเว็บไซต์ที่สืบค้น

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  (2546, กุมภาพันธ์-มีนาคม).  ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.  ฉลาดซื้อ, 9,

(53).  ค้นเมื่อ พฤษภาคม 16, 2549, จาก http://www.kalathai.com/think/view_hot.php? article_id=9

สุขภาพดีเพราะครอบครัว.  (2551, สิงหาคม 1).  ชีวจิต, 5, (236).  ค้นเมื่อ สิงหาคม 11, 2551, จาก

http://www.cheewajit.com/article.asp?hid=358

14.3 เอกสารออนไลน์ประเภทบทความจากหนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า/เลขหน้าบทความ.//ค้นเมื่อ/

เดือน/วัน,/ปี,/จาก/URLของเว็บไซต์ที่สืบค้น

พิสิษฐ์  พลรักษ์เขตต์.  (2551, สิงหาคม 9).  ปัญหาที่ดิน.  เดลินิวส์. ค้นเมื่อ สิงหาคม 11, 2551 จาก

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_columns/default.aspx?CategoryID=186&

NewsType=2

วัฒนธรรมเกาหลีสู่เยาวชนไทย.  (2549, มีนาคม 13).  ไทยรัฐ, หน้า 24.  ค้นเมื่อ พฤษภาคม 15,

2550, จาก http://www.thaiculture.net/html/

15.  การเขียนบรรณานุกรมซีดีรอม

ผู้รับผิดชอบ.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อบทความ (ถ้ามี).//ชื่อเรื่องหรือชื่อแฟ้มข้อมูล/[ประเภทสื่อที่เข้าถึง].//

ชื่อชุดแผ่นซีดีรอม หรือชื่อรุ่น.//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.

ธนพล  ฉันจรัสวิชัย.  (2544).  Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดีรอม].  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Zieger, H.  (1992).  Aldehyde.  The software toolworks multimedia encyclopedia [CD-ROM].

Software toolworks vers. 1.5.  Boston: Grolier.

การพิมพ์รายละเอียดในรายการบรรณานุกรม

เนื่องจากมีรายการเอกสารจำนวนมากที่จัดเรียงไว้ในหน้าบรรณานุกรม  หากไม่มี          การจัดเรียงที่เป็นแบบแผน การค้นหาจะไม่สะดวก ตรงกันข้ามหากมีการเรียงที่เป็นระเบียบก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความรอบคอบ เอกสารทางวิชาการก็มีคุณภาพมากขึ้น การพิมพ์รายการบรรณานุกรม มีดังนี้

1. พิมพ์คำว่า บรรณานุกรม ต่อจากบทสุดท้ายและขึ้นหน้าใหม่โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลางของบรรทัดบน ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ 2 นิ้ว พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 20 พอยต์

2. รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการให้เรียงตามลำดับอักษรผู้แต่งหรือรายการแรก       ของบรรณานุกรม โดยไม่ต้องใส่หมายเลขเอกสารแต่ละรายการและไม่ต้องแยกประเภทเอกสาร หากมีรายการเอกสารหลายรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แยกกันโดยพิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

3. รายการเอกสารแต่ละรายการพิมพ์ห่างขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว หากไม่สามารถพิมพ์จบในบรรทัดเดียวกันให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยพิมพ์ห่างจากเส้นคั่นหน้า 8 ระยะ ตัวอักษร คือ เริ่มพิมพ์ระยะที่ 9 หากรายการเอกสารเดียวกันพิมพ์ไม่หมดในหน้าเดียวกันให้ขึ้นหน้าใหม่ทั้งรายการ เว้นระยะขอบกระดาษด้านบนตามปกติ คือ 1.5 นิ้ว

4. ช่วงห่างระหว่างรายการเอกสารแต่ละรายการจะพิมพ์ให้ห่างกว่าบรรทัดปกติครึ่งบรรทัดหรือหนึ่งบรรทัด เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ มิเช่นนั้นแล้วจะติดกันเป็นแนวหนาแน่นและเบียดเสียดเกินไป

5. ชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ ซึ่งผู้แต่งอาจเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน โดยให้เว้น 2 ระยะตัวอักษรระหว่างชื่อผู้แต่งกับนามสกุลภาษาไทย และเว้น 1 ระยะตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) สำหรับนามสกุลชาวต่างชาติ หากเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือ     ชื่อเอกสาร หรือชื่อบทความแทนตำแหน่งชื่อผู้แต่งได้

6.  ปีที่พิมพ์ ให้ระบุไว้ในวงเล็บ ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใส่คำย่อว่า ม.ป.ป. สำหรับภาษาไทย หรือ n.d. (ย่อมาจาก no date) สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ

7. ชื่อเอกสาร ได้แก่ ชื่อหนังสือ วารสาร จุลสาร  หนังสือพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ หรือเอกสารในลักษณะอื่น ๆ พิมพ์ด้วยอักษรหนา  เมื่อจบข้อความชื่อเอกสารให้ตามด้วยเครื่องหมาย เช่น

หนังสือชื่อ ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน.

Thai social today.

วารสารชื่อ        ศิลปวัฒนธรรม,

TESOL quarterly,

หนังสือพิมพ์ชื่อ     เดลินิวส์,

Bangkok Post,

หนังสือบางเล่มมีชื่อรอง (subtitle) ที่จะอธิบายขยายความชื่อหนังสือให้ชัดเจนหรือเจาะลึกลงไปให้เขียนชื่อส่วนขยายต่อจากชื่อเรื่องหลัก คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ทั้งนี้หลังเครื่องหมายทวิภาคให้เว้นหนึ่งวรรค  เช่น

Doing  research: The complete research papers guide.

Evaluation and reform: The elementary and secondary education act of 1965.

Program evaluation: Forms and approaches.

8.  พิมพ์ครั้งที่หรือครั้งที่พิมพ์ ให้ระบุไว้ในวงเล็บ โดยใส่ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2.  หรือ พิมพ์ครั้งที่ 3. หรือ 2nd ed.  หรือ 3rd ed. หรือ 4th ed.  เป็นต้น  ซึ่งคำว่า 2nd ed. ย่อมาจาก secondary edition หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 2, 3rd ed. ย่อมาจาก third edition หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 3, 4th ed. ย่อมาจาก fourth edition หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 4

กรณีสำหรับเล่มที่ใช้อ้างอิงถ้าเป็นหนังสือชุดมีหลายเล่มจบ ให้ใส่ลำดับของเล่มที่ใช้อ้างอิงด้วย  เช่น  เล่ม 3. หรือ เล่ม 1.  หรือ vol. 4   และใส่ชื่อชุดหนังสือ (ถ้ามี) และคำว่า vol. 3     ย่อมาจาก volume หมายถึง เล่มที่ 3 หากใช้อ้างอิงทั้งชุดก็เขียนว่า 10 vols. (ถ้ามี 10 เล่มจบ)

9.  สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดที่ปรากฏบนหน้าปกในหรือหน้าลิขสิทธิ์ เช่น พระนคร:  กรุงเทพมหานคร:   นครปฐม:  เป็นต้น ถ้าไม่ปรากฏชื่อสถานที่พิมพ์ให้ใส่คำย่อว่า ม.ป.ท. สำหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.p. (no place of publication) สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ทันทีไม่ต้องเว้นวรรคก่อน

กรณีที่ชื่อเมืองในต่างประเทศไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรืออาจทำให้เข้าใจผิดสับสน หรือมีชื่อเมืองซ้ำกับชื่อเมืองอื่นหลายแห่งในรัฐต่าง ๆ  ให้ใส่ชื่อรัฐหรือชื่อประเทศที่สำนักพิมพ์นั้นตั้งอยู่กำกับด้วย ทั้งนี้ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคต่อจากชื่อเมือง เว้นหนึ่งวรรค ตามด้วยชื่อย่อรัฐ หรือชื่อประเทศ   เช่น

Reading, MA:

San Jose, CA:

Oxford, ME

Englewood Cliffs, NJ:

สำหรับจากชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้อักษรย่อตัวพิมพ์ใหญ่  เช่น

Miami, FL:                                                          Miami, OH:

Springfield, MA:                                                  Springfield, MO:

Adams, CL:                                                         Anderson, KS:

Adams, ID:                                                          Anderson, KY:

Adams, IL:                                                          Anderson, TN:

Adams, IN:                                                          Anderson, TX:

Adams, IA:                                                          Dallas, AL:

Adams, MS:                                                        Dallas, AR:

Adam, NE:                                                          Dallas, IA:

Adam, ND:                                                          Dallas, MO:

Adam, OH:                                                          Dallas, TX:

Adams, PA:                                                         Douglas, CL:

Adams, WA:                                                       Douglas, GA:

Adams, WI:                                                         Douglas, IL:

Orange, CA:                                                        Douglas, KS:

Orange, GA:                                                        Douglas, MN:

Orange, IN:                                                         Douglas, MO:

Orange, NM:                                                       Douglas, NE:

Orange, NC:                                                        Douglas, OR:

Orange, TX:                                                        Douglas, SD:

Ohio, VA:                                                            Douglas, WA:

กรณีเป็นชื่อประเทศที่มีขนาดเล็กหรือมีเมืองเดียวกับชื่อประเทศให้ใส่ชื่อเต็มของประเทศ ตามด้วยชื่อสำนักพิมพ์  เช่น  Hongkong:  Prentice-Hall   ingapore: Longman เป็นต้น

10. สำนักพิมพ์หรือชื่อผู้จัดพิมพ์ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏจริงในเอกสาร สำหรับภาษาไทยไม่ต้องพิมพ์คำว่า ห.จ.ก. บริษัท จำกัด จำกัด (มหาชน) เช่น ไทยวัฒนาพานิช  แพร่พิทยา  รวมสาส์น  โอเดียนสโตร์

สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่  คำว่า The, Co., co. Ltd. Inc. Press, Company, Limited, Publishers, Printing House, Corporated, Corp., Corporation, Incorporation, Incorporated  เช่น   The H.W. Wilson Co.  ก็พิมพ์ว่า H.W. Wilson.

ยกเว้นสำนักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม   มหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม  เช่น

กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพฯ:  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์รามคำแหง.

กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.

Oxford: Oxford Press.

Chicago: University of Chicago Press.

ถ้าไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์ หรือผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ ให้ใช้ชื่อโรงพิมพ์แทนสำนักพิมพ์ และหากไม่พบชื่อโรงพิมพ์ หรือผู้รับผิดชอบการพิมพ์อื่นๆ เช่น หน่วยงาน องค์กร สมาคม ให้ใส่คำย่อว่า ม.ป.พ. สำหรับภาษาไทย หรือ n.p. (ย่อมาจาก no publication) สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ

การลงชื่อผู้แต่งในการเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบการแต่งหนังสือ มีความแตกต่างหลากหลาย ผู้แต่งคนเดียว หลายคน บางคนมี ยศ บรรดาศักดิ์ ผู้แต่งอาจเป็นองค์กร หน่วยงาน ดังนั้น การเรียงรายชื่อผู้แต่ง    จึงมีรายละเอียด การยกเว้น ดังนี้

1.  สามัญชนชาวไทย

การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นสามัญชนชาวไทยไม่ต้องใส่ยศ เช่น ร้อยตำรวจโท  พลตรี  พลเอกตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ตำแหน่งวิชาชีพ  เช่น นายแพทย์               ทันตแพทย์หญิง    ให้ตัดคำนำหน้านามออกทั้งหมด

โครงสร้าง:  ชื่อ//นามสกุล.  เช่น

นายชวน  หลีกภัย                                               ต้องเขียนว่า          ชวน  หลีกภัย.

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร                                ต้องเขียนว่า          ทักษิณ  ชินวัตร.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร    ต้องเขียนว่า          ประสพ  รัตนากร.              พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์                                                 ต้องเขียนว่า         เปรม  ติณสูลานนท์.

ศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์                   ต้องเขียนว่า          สัญญา  ธรรมศักดิ์.

2.  ผู้มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์

การเขียนต้องใช้นาม  ขึ้นต้น แล้วต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาคคั่นหน้าบรรดาศักดิ์

โครงสร้าง:  ชื่อ//นามสกุล,/ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ขั้นสูงสุด.  เช่น

คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว.

จินตนา  ยศสุนทร, คุณหญิง.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา.

นริศรานุวัติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า  กรมพระยา.

3.  พระภิกษุ และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์

3.1  พระภิกษุสามเณร สำหรับพระภิกษุ สามเณร ให้ลงรายการดังนี้

โครงสร้าง: ชื่อตัว,/ฉายานาม (เว้นแต่หาไม่ได้), พระภิกษุหรือ สามเณร. เช่น

เกิด, พระภิกษุ.                                    ประเสริฐ, สามเณร.

3.2  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์  ขั้นเปรียญธรรม 3 – 9 ประโยค  ชั้นเทพและชั้นราชาคณะ

โครงสร้าง:  ชื่อตามทำเนียบสมณศักดิ์/(ชื่อตัวและฉายานาม). เช่น

พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตโต).

พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม  กัลยาโน).

พระเทพโสภณ (นิยมรานิสสโร).

พระภิกษุไม่มีสมณศักดิ์  ให้ลงนามฉายา  ที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้  ส่วนพระภิกษุ      ที่ใช้สังฆนาม หรือนามเฉพาะก็ให้ลงชื่อสังฆนามได้  เช่น  ปัญญานันทภิกขุ  พุทธทาสภิกขุ  พระสงฆ์ที่มีฐานันดรศักดิ์  เป็นเชื้อพระวงศ์ให้ลงพระนามคั่นด้วยจุลภาคเว้นหนึ่งวรรคตามด้วยสมนศักดิ์ เว้นอีกหนึ่งวรรค และลงท้ายด้วยอิสรยยศหรือฐานันดรศักดิ์  เช่น

วชริญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ.

4.  การลงชื่อผู้แต่งมากกว่า 1 คน

4.1  ผู้แต่ง  2  คน

โครงสร้าง:  ชื่อ1//นามสกุล1/และชื่อ2//นามสกุล2. เช่น

สุชาย  ธนาเสถียร  และชัยยงค์  วงศ์ชัยสุวัฒน์ .

4.2  ผู้แต่ง  3 คน หรือมากกว่า ให้ลงรายการผู้แต่งทุกคน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างผู้แต่งแต่ละคน  ใช้คำว่า  “และ”  คั่นชื่อผู้แต่งระหว่างรองคนสุดท้ายและคนสุดท้าย คำว่า “และ”  ให้พิมพ์ชิดกับคนสุดท้าย เว้นหนึ่งวรรค หน้าคำว่า “และ”

โครงสร้าง:  ชื่อ1//นามสกุล1,/ชื่อ2//นามสกุล2,/ชื่อ3//นามสกุล3,/4,/5/และ6.  เช่น

พรรณพิไล  เสกสิทธิ์, ประเสริฐ  คงคะเสน และพีระศักดิ์  จันทรประทีป.

ทัศนา  หาญพล, นิธิมา  สังคหะ, ประจักต์  เด็ดแก้ว, สมศักดิ์  อาจพิชัย

และวิลาวรรณ  อุทัยสาง.

5.  การลงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ

5.1  ผู้แต่งคนเดียว  ให้กลับนามสกุลมาไว้ข้างหน้า

โครงสร้าง:  นามสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง (ถ้ามี).  เช่น

แอล วาย กอร์คอน              ต้องเขียนว่า          กอร์คอน, แอล วาย.

เจ เคโรว์ลิ่ง                           ต้องเขียนว่า                        โรว์ลิ่ง, เจ เค.

Mildred V. Borkowsky    ต้องเขียนว่า                        Borkowsky, M. V.

หรือ                   Borkowsky, Mildred V.

5.2  ผู้แต่ง 2 คน  โดยให้กลับนามสกุลมาไว้ข้างหน้าแล้วคั่นด้วยจุลภาค

โครงสร้าง:  นามสกุล1,/ชื่อต้น1/ชื่อกลาง1/&/นามสกุล2,/ชื่อต้น2/ชื่อกลาง2 .  เช่น

Gale, A. M. & Joseph, M.

Laver, J. & Early, M.

5.3  ผู้แต่ง 3 หรือมากว่า ให้ลงชื่อทุกคน โดยให้กลับนามสกุลมาไว้ข้างหน้าแล้วคั่นด้วยจุลภาค ใช้เครื่องหมาย “&”  คั่นหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย กรณีเขียนชื่อด้วยการทับศัพท์ภาษาไทย ให้คั่นด้วยคำว่า “และ”

โครงสร้าง: นามสกุล1,/ชื่อต้น1/ชื่อกลาง,/นามสกุล2,/ชื่อต้น2/ชื่อกลาง2,/

นามสกุล3,/ชื่อต้น3/ชื่อกลาง3,/นามสกุล4,/ชื่อต้น4/

ชื่อกลาง4,นามสกุล5,/ชื่อต้น5/ชื่อกลาง5/&/นามสกุล6,/

ชื่อต้น6/ชื่อกลาง6.  เช่น

Logar, W. M., Gabriel, B. L. & Larry, P.

Stake, R. E., Rosnow, P., Owen, J., Rogers, P., Ferguson, G., Stephen, J.

& Noman, W.

6.  การลงชื่อองค์กร  และหน่วยงานราชการ

6.1 หน่วยงานระดับกรมขึ้นไป

โครงสร้าง:  ชื่อหน่วยราชการนั้น ๆ

กรมชลประทาน.

กระทรวงศึกษาธิการ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

6.2  หน่วยงานต่ำกว่าระดับกรม เนื่องจากเอกสารบางเล่มก็ปรากฏชื่อผู้แต่งที่เป็น    หน่วยราชการหลายระดับตั้งแต่ระดับกรมลงไปก็ให้ลงชื่อหน่วยงานระดับกรมตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  ต่อด้วยหน่วยงานระดับอื่น ๆ

โครงสร้าง:  ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด,/ชื่อหน่วยงานต่ำกว่าระดับกรม.   เช่น

กรมวิชาการเกษตร, กองการเจ้าหน้าที่.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย.

7.  การลงชื่อองค์กร  หรือหน่วยงานที่มีชื่อลักษณะพิเศษ

ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบที่มีชื่อเฉพาะมีลักษณะพิเศษของชื่อนั้น ๆ หรือมีแห่งเดียวต้อง

ลงชื่อตามที่ใช้จริง โครงสร้าง: สถานภาพขององค์กรและชื่อเฉพาะของหน่วยงาน  เช่น

การเคหะแห่งชาติ.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย.

การประปานครหลวง.

มูลนิธิชัยพัฒนา

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

American Library Association.

UMI Pro Quest Bell and Howell

8.  การลงชื่อผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ผู้รวบรวม  บรรณาธิการ

8.1  ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏ ไม่ต้องใส่คำว่า “นามแฝง”

โครงสร้าง: ชื่อนามแฝง. เช่น

ทมยันตี.                                นายพันดี.                              มิสเตอร์อาย.

ศรีบูรพา.               บินหลา  สันกาลาคีรี.         The one.

8.2  ผู้รวบรวม (compiler) / บรรณาธิการ (editor)

โครงสร้าง: ชื่อ//นามสกุล,/ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.

หากเป็นชาวต่างชาติ ใช้ นามสกุล,/ชื่อตัว,/comp.หรือ  ed. เช่น

ทวน  วิริยาภรณ์, ผู้รวบรวม.

ศิราณี  งามเวช, บรรณาธิการ.

Taini, M. & Taylor, R., eds.

การวางเครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ

1.  เครื่องหมายวรรคตอนได้แก่  มหัพภาค ( . ) จุลภาค ( , ) อัฒภาค ( ; ) ทวิภาค ( : ) จะวางต่อท้ายข้อความที่อยู่ข้างหน้าทันที  โดยไม่เว้นระยะ  เช่น

กรุงเทพมหานคร: (ทวิภาควางต่อจากเมืองที่พิมพ์)

New York: (ทวิภาควางต่อจากเมืองที่พิมพ์)

Electronic Style: A guide for citing electronic information. (ขยายชื่อเอกสาร)

2.  หลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ที่แสดงการจบข้อความข้างหน้า  ให้เว้น 2 ระยะ  เช่น

ประคอง   กรรณสูต.//(2542).//สถิติเพื่อการวิจัย.

Johnson, J. N.(2002).//The elements of technich writing.

3.  หากเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แสดงการย่อคำข้างหน้า เว้นระยะหนึ่งตัวอักษร  เช่น   vol. 4. p. 126. (ในที่นี้ p. ย่อมาจากคำว่า page หมายถึง หน้าที่อ้างหน้าเดียว ถ้าอ้าง 2 หน้าขึ้นไป ใช้ pp.)  ยกเว้น เครื่องหมาย ( . ) ที่แสดงการย่อคำข้างหน้าและเป็นการจบข้อความพอดี ให้เว้น           2 ระยะ  เช่น  2nd ed.//New York: (ในที่นี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองหรือ second edition  คำว่า           ed. ย่อมาจาก edition  ดังนั้น ed. เป็นคำย่อและจบความในส่วนครั้งที่พิมพ์พอดี จึงเว้นสองระยะตัวอักษร)

4.  หลังเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เว้น 1 ระยะ เช่น

นภาพร  บุญเย็น,/บรรณาธิการ

Practical research.//Upper Saddle River,/NJ:/Prentice-Hall.

5.  หลังเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เว้น 1 ระยะ  เช่น

กรุงเทพมหานคร:/ไทยวัฒนาพานิช

6.   ก่อนและหลังเครื่องหมายอัญประกาศคู่ “…………..” และ (     ) เว้น 1 ระยะ  เช่น

นลินี  บุญมา.//(2545).//อาหารดีมีประโยชน์/(พิมพ์ครั้งที่ 2).

ตัวอย่างที่ 1 การเว้นระยะเครื่องหมายวรรคตอนในบรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กัลยา//วานิชย์บัญชา.(2542).//การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.//(พิมพ์ครั้งที่/3).//

กรุงเทพมหานคร:/โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กานดา//นาคะเวช.(2543).//การวิจัยทางสังคมศาสตร์.//กรุงเทพฯ:/คณะครุศาสตร์/สถาบันราชภัฏ

พระนคร.

จุมพล//วิเชียรศิลป์.//(2546,/มกราคม).//ทฤษฎีและการสร้างความรู้.//วารสารบัณฑิตศึกษา,/2,/(1)/,

หน้า/6-15.

Alvarez,/J. A.(1999).//The elements of technich writing.//New York:/Harcourt Brace

Javanovich.

Baugh,/S.//(1993).//How to write term papers and reports.//Lincoln Wood,/IL:/VGM Career

Horizons.

Best,/J./&/James,/K.//(1998).//Research in education.//(8th/ed.).//New Jersey:/Prentice-Hall.

การเรียงรายการบรรณานุกรม

เนื่องจากเอกสารที่ผู้ทำเอกสารทางวิชาการมีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร                จุลสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ อีกทั้งเอกสารดังกล่าวมีเป็นภาษาไทยและ           ภาษาต่างประเทศ  มีหลักเกณฑ์การเรียงดังนี้

1. จัดเรียงแยกรายการเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดเรียงลำดับบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนแล้วจึงจัดเรียงลำดับบรรณานุกรมของภาษาต่างประเทศ การจัดเรียงลำดับดังกล่าวจะจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่งถ้าเป็นคนไทย  แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติใช้นามสกุล หากชื่อผู้แต่งเหมือนกันให้พิจารณาชื่อเอกสาร โดยไม่คำนึงว่าเป็นเอกสารชนิดใด  หมายความว่าไม่มีการจัดแยกเรียงเฉพาะหนังสือ  วารสาร  แต่นำรายการทุกชนิดมาเรียงรวมกันตามลำดับอักษรผู้แต่ง หากไม่มีผู้แต่งให้ใช้ชื่อเอกสารเป็นแทนผู้แต่ง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเรียงลำดับ  เช่น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2548).

พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2547). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.

2. การเรียงรายการเอกสารภาษาไทยใช้หลักเกณฑ์ลำดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  กล่าวคือ จัดเรียงชื่อตามลำดับอักษร หรือพยัญชนะเป็นหลัก ก – ฮ  สำหรับชื่อที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดจะเรียงมาก่อนชื่อที่มีสระกำกับ  เช่น

กรกต      มณีรัตน์.

กรมณี    ศิริโชติช่วง.

กัลยา      จยุติรัตน์.

การะเกต  ชัยมณี.

จะเห็นได้ว่าผู้แต่งทั้งหมดมีอักษร  ก  ทั้งหมด  แต่  กรกต  กับ กรมณี  เมื่อเทียบพยัญชนะ    ทีละตัว  คำว่า กต  จะเรียงก่อน  คำว่า  มณี  ดังนั้น  กรกต  จึงต้องเรียงก่อน  กรมณี  และกรมณี  ก็ต้องเรียงก่อน  กัลยา  เพราะ  คำว่า กร  ไม่มีสระกำกับเหมือนคำว่า  กัล

ลำดับพยัญชนะมีดังนี้    ก   ข    ค     ฆ     ง     จ     ฉ     ช     ซ     ฌ     ญ     ฎ     ฏ     ฐ     ฑ     ฒ     ณ     ด     ต     ถ     ท     ธ     น     บ     ป     ผ     ฝ     พ     ฟ     ภ     ม     ย     ร     ฤ     ฤา     ล     ฦ     ฦา     ว     ศ     ษ     ส     ห     ฬ     อ     ฮ

สำหรับการเรียงลำดับรายการอ้างอิงในภาษาอังกฤษก็เรียงตามอักษร A-Z และพิจารณา  การเรียงลำดับแบบคำต่อคำ

3.  การจัดเรียงชื่อผู้แต่ง และชื่อเอกสาร   ในกรณีที่มีกลุ่มสระกำกับด้วยกันให้พิจารณาเรียง      ตามรูปสระ  มิใช่จัดเรียงตามเสียงสระ   รูปสระ ให้เรียงดังนี้ (ในที่นี้ใช้อักษร   อ  เป็นพยัญชนะต้น)

อะ       อั             อัว             อัวะ      อา          อำ          อิ             อี          อึ        อือ      อุ        อู

เอ       เอะ           เอา          เอาะ    เอิอ       เอีย      เอียะ      เอือ    เอือะ       แอ     แอะ

โอ โอะ           ใอ         ไอ เช่น

กัลยา  จยุติรัตน์.

การะเกด  ทับทอง.

กำชัย  ทองหล่อ.

กิดานนด์  มลิทอง.

หากพยัญชนะของอักษรตัวแรกมีสระกำกับรูปเดียวกัน ให้พิจารณาจัดเรียงตามลำดับ

ฉวีลักษณ์  บุญยกาญจน.

ฉวีวรรณ  สวัสดี.

ฉันทนา ชาญพาณิชย์.

ฉันทนีย์   ประกอบกิจชัย.

สำหรับรูปสระในภาษาอังกฤษจัดเรียงตามลำดับดังนี้ A  E  I  O  U หรือ a  e  i  o  u   เช่น

Cockerell, B.

Cockerell, D.

Dewey, J.

Dewey, M.

4.  กรณีชื่อผู้แต่งชาวไทยซ้ำกันให้จัดเรียงลำดับตามนามสกุล  หากชื่อผู้แต่งและนามสกุลซ้ำกันให้เรียงลำดับและตามชื่อเอกสารโดยรายการที่อยู่ต่อจากลำดับแรก  ใช้ขีดเครื่องหมายเส้นใต้จำนวน 5 ระยะตัวอักษรแล้วตามด้วยมหัพภาค(.) คือ _____. แทนตำแหน่งผู้แต่ง และต้องอยู่ในหน้าเดียวกันหลังเครื่องหมายมหัพภาค  เว้น 2 ระยะด้วย  เช่น

ชุติมา  สัจจานันต์.

ชุติมา  สุวรรณโรจน์.

นันทา  วิทวุฒิศักดิ์.//(2542).//ประวัติการพิมพ์.

_____.//(2541).//ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า.

Gate,/J. K.

Gate,/M..

Stamper,/D.//(1996).//Local area network.

_____.//(1998).//Writing manual.

เมื่อขึ้นหน้าใหม่ บรรทัดแรกห้ามมีเครื่องหมาย _____. แทนชื่อผู้แต่ง  แต่ให้ลงชื่อนามสกุลเต็มของผู้แต่งก่อน  สำหรับผู้แต่งชาวต่างชาติ หากมีนามสกุลซ้ำกันให้จัดเรียงตามชื่อต้น ชื่อกลาง ตามลำดับ

5.  กรณีที่ชื่อผู้แต่งและชื่อเอกสารซ้ำกัน ให้พิจารณาการเรียงลำดับก่อนหลังโดยใช้ลำดับ  ของการพิมพ์ครั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์จัดเรียงก่อน ซึ่งได้แก่ พิมพ์ครั้งที่ ปีที่ ฉบับที่   เช่น

วัลลภ  สวัสดิ์วัลลภ, สุเวช  ณ หนองคาย, นารีรัตน์  เทียมเมือง, เบญจรัตน์  สีทองสุก, ชัยเลิศ

ปริสุทธกุล และอรุณี  ทรงพัฒนา. (2544). สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้ง

ที่ 4 แก้ไขปรับปรุง).  นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม.

_____.  (2538).  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2).  นครปฐม: โปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม.

การจัดเรียงไม่คำนึงถึงปีที่พิมพ์ แต่เรียงตามลำดับชื่อเอกสาร  เช่น

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2543).  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ

และกิ่งอำเภอ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

_____.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

Gibaldi, J.  (1999).  MLA  handbook for writers of research papers (5th ed.).  New York:

Modern Language Association.

Gibaldi, J. & Lindenberger, H.  (1998).  MLA  style  manual and  guide to scholarly

publishing (2nd ed.).  New York: Modern Language Association.

ภาคผนวก

ภาคผนวก  ก

คณะกรรมการจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share/Save/Bookmark


One Response  
Leave a Reply

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa