เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

อาคารบรรณราชนครินทร์

•  ชั้นล่าง มุมอ่านหนังสือพิมพ์, มุมสบาย, มุมแนะนำหนังสือใหม่, บริเวณจัดนิทรรศการ, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการรับฝากของ, ตรวจทางออก

•  ชั้นสอง บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา, วารสารเย็บเล่ม, จุลสาร, กฤตภาค, กฤตภาคออนไลน์, หนังสือพิมพ์ฉบับเย็บเล่ม, แนะนำวารสารใหม่

•  ชั้นสาม บริการยืม - คืนหนังสือ, บริการห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์, บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 000-200, มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริการถ่ายเอกสาร

•  ชั้นสี่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หนังสืออ้างอิง , นวนิยาย, เรื่องสั้น

•  ชั้นห้า วิทยานิพนธ์, งานวิจัย, สิ่งพิมพ์ผลงานอาจารย์และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, หนังสือเยาวชน, บริการ E-book, บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน,์ ห้องศาสนา

•  ชั้นหก จัดเก็บและให้บริการโสตทัศนวัสด,ุ ห้องมินิเธียร์เตอร์, ห้องชมโทรทัศน์

•  ชั้นเจ็ด หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

อาคารเชื่อม 5 ชั้น

•  ชั้นหนึ่ง มุมจำหน่ายหนังสือและเครื่องดื่ม

•  ชั้นสอง หนังสือปีพิมพ์ก่อนปี พ . ศ . 2538 หมวด 000-900 , หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

•  ชั้นสาม หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 300 หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด 000-900

•  ชั้นสี่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 400-900 หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900

•  ชั้นห้า ห้องประชุมและห้องอบรม/สัมมนา

ที่ตั้งของหน่วยงาน

   อาคารบรรณราชนครินทร

     ชั้น 1 ห้องผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

     ชั้น 2 หน่วยวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยประกันคุณภาพ

     ชั้น 3 หน่วยบริการสารสนเทศ บริการยืม-คืนหนังสือ บริการถ่ายเอกสาร

     ชั้น 4 หน่วยห้องสมุดอัตโนมัติและสื่อออนไลน์ งานบริหารทั่วไป หน่วยการเงินและพัสดุ หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

     ชั้น 5 หน่วยพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศ (วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการ)

     ชั้น 6 หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ

     ชั้น 7 หน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ

   อาคารเชื่อม 5 ชั้น

     หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)

     เฟื้องฟ้าบุ๊คช็อป

ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รหัสไปรษณีย์ 73000

โทรศัพท์ : 0-3426-1054-6

โทรสาร : 0-3426-1054-5

E-mail : library@npru.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th