เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)

พ . ศ . 2479 - 2486 สำนักวิทยบริการฯ เดิมเรียกว่าหอสมุด วิทยาลัยครูนครปฐม

สหวิทยาลัยครูทวารวดี หอสมุดมีสถานที่ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนขนาดใหญ่

ไม่เหมาะสมเพราะมีเสียงรบกวนจากการสอน จึงได้สถานที่ใหม่เป็นห้องเอกเทศแต่มีขนาดเล็ก

พ . ศ . 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม

และได้ย้ายสถานที่ศึกษามาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ห้องเรียนขนาด 3 ห้อง

ของอาคาร เอ 1 ในปีต่อมาเมื่ออาคารเอ 2 สร้างเสร็จได้ย้ายมาอยู่อาคารเอ 2 ขยายเป็น 5 ห้องเรียน

พ . ศ . 2517 วิทยาลัยครูนครปฐม ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างห้องสมุด

เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ . ศ . 2517

พ . ศ . 2529 หอสมุดได้รับเงินบริจาคจากพระเทพวรเวที ( ปัญญา อินทปัญโญ ) เป็นจำนวนเงิน 98,100 บาท จัดทำห้องเก็บและบริการวัสดุโสตทัศน์ 1 ห้อง ติดเครื่องปรับอากาศ

พ.ศ. 2538 มีชื่อเรียกใหม่จากหอสมุด เป็น สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ

พ . ศ . 2541 อาคารสำนักวิทยบริการ 7 ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2541 และสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2544 โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 37,854,000 บาท

พ . ศ . 2544 เดือนตุลาคมได้ขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และเปิดให้บริการอาคารสำนักวิทยบริการ 7 ชั้นในเดือนพฤศจิกายน 2544

พ . ศ .2546 เริ่มก่อสร้างอาคารเชื่อม 5 ชั้น

พ . ศ .2547 อาคารเชื่อม 5 ชั้นได้สร้างเสร็จ ในเดือนมีนาคม และได้ขนย้ายวัสดุ / ครุภัณฑ์ในเดือนตุลาคม 2547


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th