เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

     ทำหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการวิเคราะห์ คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยน ตรวจรับหนังสือและจัดเตรียมหนังสือสำหรับงานวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา และลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมลงในฐานข้อมูลห้องสมุด ทั้งหนังสือและสื่อการศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และจัดเตรียมหนังสือเพื่อออกให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th