เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

      รับผิดชอบการให้บริการสารสนเทศ รวมทั้งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศพร้อมสำหรับให้บริการ และดูแลข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ประกอบด้วยงาน
    1. บริการยืม-คืน ทำหน้าที่ในการยืม-คืนหนังสือ การจอง บริการหนังสือสำรอง การรับแจ้งหนังสือหาย ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด จัดเก็บและเรียงทรัพยากรสารสนเทศ การตรวจสอบพันธะหนี้สิน และบริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด
     2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ บริการแนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th