เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

ผู้บริหารและบุคลากร

รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
หัวหน้างานห้องสมุด
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วย
นายสถาพร บัวรัตน์
บุคลากรประจำงาน
นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
บุคลากรประจำงาน
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกุล
บุคลากรประจำงาน
นางสาวโชติกา บรรจง
บุคลากรประจำงาน
หน่วยบริการสารสนเทศ
นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์
หัวหน้าหน่วย
นางกรรณิกา เบ้าอู๋
บุคลากรประจำงาน

นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
บุคลากรประจำงาน

นายธนกร โพธิยาลัย
บุคลากรประจำงาน
นายสุขกรี นันยา
บุคลากรประจำงาน
 

นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์
บุคลากรประจำงาน

 
หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
หัวหน้าหน่วย

นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร
บุคลากรประจำงาน

นายปราชญา เจิมอุทัย
บุคลากรประจำงาน
หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนผล
หัวหน้าหน่วย
อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
อาจารย์ประจำงาน
นางสาวธนพร จุงใจ
บุคลากรประจำงาน
หน่วยส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
หัวหน้าหน่วย
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
บุคลากรประจำงาน
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
บุคลากรประจำงาน
หน่วยห้องสมุดอัตโนมัติและสื่อออนไลน์
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
หัวหน้าหน่วย
นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล
บุคลากรประจำงาน
นายปราชญา เจิมอุทัย
บุคลากรประจำงาน
หน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
หัวหน้าหน่วย
อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
อาจารย์ประจำงาน
อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
อาจารย์ประจำงาน
หน่วยพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

หัวหน้าหน่วย
นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
บุคลากรประจำงาน
หน่วยประกันคุณภาพและจัดการความรู้
นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
หัวหน้าหน่วย
นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ
บุคลากรประจำงาน
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th