เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

               งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประกันคุณภาพ ( Quality Assurance ) ที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการในภาพรวมของ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม ( Quality Control ) การตรวจสอบ ( Quality Auditing ) และ การประเมิน ( Quality Assessment ) ทั่วทั้งงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักวิทยบริการฯ ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือเรียกว่า สมศ.

 

กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

               1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

               2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา

               3. มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

               4. ผู้บริหารและอาจารย์ / บุคลากร ของ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

               5. มีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้นโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

               2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้

               3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บุคคล / องค์กร

               4. ส่งเสริมให้มีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ต่อสังคมภายนอก

องค์ประกอบคุณภาพ  

               งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

               องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

               องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

               องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

               องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

               องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th