เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการ

ผสานเทคโนโลยี นำวิถีแห่งปัญญา

                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต มีมาตรฐานการบริหารและบริการสูง สามารถให้บริการมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.  เป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง

ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลในท้องถิ่น

2.  สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการและจัดการบริการ

สารสนเทศทางวิชาการอย่างมีศักยภาพในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย

3.  สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้จาก

ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  พัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทุกรูปแบบผ่านระบบเครือข่าย

1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร รวมถึงการให้บริการสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. ทำหน้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการวิจัย

3. ทำหน้าที่จัดเก็บและประมวลผลสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการในระบบฐานข้อมูลกลาง

4. ทำหน้าที่เป็นองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในการแสวงหาสารสนเทศ และเพิ่มทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และระบบการเรียนการสอน

5. ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th