เวลาเปิด-ปิดบริการ


ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30-17.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  

........ มีภารกิจหลักได้แก่ การบริการสารสนเทศ รวบรวมจัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บริการฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริการ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการค้นคว้าและการอ่าน พัฒนางานจดหมายเหตุ บริการศูนย์หนังสือจัดกิจกรรมการบริการทั้งภายในหอสมุดและชุมชนภายนอก ฯลฯ
งานห้องสมุด แบ่งออกเป็น 8 หน่วย คือ
1. หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. หน่วยบริการสารสนเทศ
3. หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ
4. หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
5. หน่วยส่งเสริมการอ่าน/การเรียนรู้
6. หน่วยห้องสมุดอัตโนมัติและสื่อออนไลน์
7. หน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ
  8. หน่วยพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทร. 034-261054-6 โทรสาร. 034-261054-5 E-mail : library@npru.ac.th