ค้นหา
 
 

 
ปรัชญา
สร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการ
   
ผสานเทคโนโลยี นำวิถีแห่งปัญญา
 
วิสัยทัศน์
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดกิจกรรมบริการที่มีคุณภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ อำนวยให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย การสื่อสาร และบริการท้องถิ่น ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่กว้างขวางได้ทุกที่ทุกเวลา
 
พันธกิจ
        1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลในท้องถิ่น
        2. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย โดยดำเนินการและจัดการบริการ สารสนเทศทางวิชาการอย่างมีศักยภาพในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย
        3. สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ จากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
        4. เผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในท้องถิ่น
        4. พัฒนาสมรรถนะ การบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรทุกรูปแบบผ่านระบบเครือข่าย