แนะนำ Link ที่น่าสนใจ
   Administrators
 
 
 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  http://www.car.chula.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:17:42 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  http://www.lib.ku.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:18:53 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  http://library.kku.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:19:53 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.lib.cmu.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:38:54 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
  http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:48:02 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
  http://library.kmitnb.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:50:04 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
  http://www.lib.kmitl.ac.th
  [ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 21:54:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  http://library.sut.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 16:58:56 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  http://library.tu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 16:59:32 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  http://www.lib.nu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:00:10 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยบูรพา
  http://www.lib.buu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:00:49 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  http://www.library.msu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:01:27 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
  http://www.li.mahidol.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:02:00 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  http://www.lib.ru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:02:33 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  http://clm.wu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:03:08 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  http://www.swu.ac.th/lib
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:03:42 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
  http://www.library.su.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:04:25 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/acad/index.html
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:05:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  http://www.odi.stou.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:07:13 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  http://www.ubu.ac.th/home/ubulib/cen_lib.html
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:08:00 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  http://library2.nida.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:09:05 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  http://lib.tsu.ac.th
  [ 11 ธันวาคม 2005 เวลา 22:16:19 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  http://www.mju.ac.th/president/library
  [ 11 ธันวาคม 2005 เวลา 22:17:24 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  http://www.mfu.ac.th/center/lib
  [ 11 ธันวาคม 2005 เวลา 22:18:19 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  http://arc.kru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:10:38 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  http://www.ksu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:13:40 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  http://202.29.15.22
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:14:06 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
  http://lib.chandra.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:14:38 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
  http://203.154.30.1
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:15:04 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  http://www.ric.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:15:28 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  http://www.lib.ricr.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:15:50 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  http://www.iarc.cmru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:16:13 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  http://library.rits.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:18:01 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  http://arc.dru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:18:43 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  http://202.29.8.157/netlib/index.php
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:24:17 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
  http://202.129.53.74
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:25:08 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  http://arc.nrru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:25:34 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  http://arc.rint.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:26:03 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  http://library.nsru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:26:33 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  http://arcbs.bsru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:27:01 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  http://www.lib.ribr.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:27:35 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  http://serv.ripn.ac.th/library/home.html
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:28:01 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  http://www.aru.ac.th/arc
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:28:30 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  http://library.psru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:29:14 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  http://gold.rajabhat.edu/Academic
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:29:39 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  http://arc.ripb.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:30:01 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  http://lib.riphuket.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:30:24 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  http://arcm.rmu.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:30:57 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  http://arc.yru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:31:22 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  http://www.roi-et.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:31:46 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  http://media.qru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:32:13 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  http://www.lpru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:32:38 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  http://web.lru.ac.th/~library/th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:33:12 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  http://lib.ripw.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:35:59 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  http://www.sskru.ac.th/lib
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:36:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  http://libweb.snru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:37:20 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  http://arc.riska.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:37:48 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  http://www.arc.dusit.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:38:16 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  http://www.library.riss.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:38:41 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  http://library.srru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:39:04 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  http://www.arc.sru.ac.th/Home/Tlibrary
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:39:28 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  http://weblibrary.rimc.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:39:54 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  http://library.udru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:40:18 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  http://library.uru.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:40:44 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  http://www.lib.riubon.ac.th
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:41:08 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  http://library.bu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:39:15 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเกริก
  http://www.krirk.ac.th/library/index.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:39:44 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  http://library.kbu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:40:20 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  http://service.christian.ac.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:40:46 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  http://library.cpu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:42:52 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยชินวัตร
  http://library.shinawatra.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:43:39 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  http://library.stjohn.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:44:35 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  http://www.lib.mut.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:45:17 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  http://laic.dpu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:45:46 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  http://www.sasin.chula.ac.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:46:16 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยพายัพ
  http://lib.payap.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:46:41 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยโยนก
  http://yn3.yonok.ac.th/dep/lib
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:47:13 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยรังสิต
  http://library.rsu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:47:48 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  http://library.vu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:48:28 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  http://www.asianust.ac.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:49:00 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
  http://webster.ac.th/library/index.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:49:41 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  http://www.western.ac.th/office/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:50:20 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  http://library.spu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:50:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยสยาม
  http://library.siamu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:51:25 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  http://www.utcc.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:53:28 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  http://www.lib.hcu.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:53:53 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  http://library.au.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:54:15 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  http://eau.lib.eau.ac.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:54:42 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  http://lib.sau.ac.th/library/index.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 16:55:13 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
 ห้องสมุดเฉพาะ
   
หอสมุดแห่งชาติ
  http://www.nlt.go.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:00:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดไทย
  http://geocities.com/thailibrary
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:01:28 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดรัฐสภา
  http://www.parliament.go.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:02:08 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  http://www.nectec.or.th/index.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:03:09 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  http://www.ipic.moc.go.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:05:45 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  http://www.riclib.nrct.go.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:06:51 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดความรู้การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  http://www.doae.go.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:07:32 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก
  http://www.childthai.org/cic/c001.htm
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:08:01 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดธรรมะ
  http://members.tripod.com/~budish
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:08:33 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดดาราศาสตร์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
  http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:09:07 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  http://www.bot.or.th/libr/public/center/bot11.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:09:39 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
  http://telecom.scb.co.th/LIB
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:10:06 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  http://elib.fda.moph.go.th/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:10:45 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดวิทยพัฒน์
  http://wphat.simplenet.com
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:11:16 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  http://www.tat.or.th/tat/library
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:12:14 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดธุรกิจSMEs
  http://library.ismed.or.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:12:40 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดเนลสัน เฮย์
  http://www.203.144.180.217/office/bangrak/neilson hays.htm
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:13:25 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สกว.
  http://www.riclib.nrct.go.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:13:50 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  http://www.lib.cri.or.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:14:17 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  http://library.hsri.or.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:14:45 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดกองทัพอากาศ
  http://rtaf.mi.th.thai/library.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:15:39 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  http://lib.sac.or.th
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:16:06 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
   
Cambridge University Library
  http://www.lib.cam.ac.uk
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:46:58 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Columbia University Library
  http://www.columbia.edu.cu/libraries
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:47:29 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Cornell University Engineering Library
  http://www.englib.cornell.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:47:57 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Stanford University Library
  http://www-sul.stanford.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:48:23 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of British Columbia Library
  http://www.library.ubc.ca
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:48:49 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Chicago Library
  http://www.lib.uchicago.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:49:12 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Connecticut Libraries
  http://www.lib.uconn.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:49:37 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of London Libraries-Senate House
  http://www.ull.ac.uk/ull
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:50:04 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Michigan Library
  http://lib.umich.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:50:30 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Minnesota Human Rights Library
  http://www.umn.edu/humanrts
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:50:56 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Virginia Library
  http://www.lib.virginia.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:52:41 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Yale University Library
  http://www.library.yale.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:53:06 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Library of Congress
  http://www.loc.gov
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:53:35 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Ohio Link
  http://olc1.ohiolink.edu
  [ 10 ธันวาคม 2005 เวลา 17:54:00 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
Alexandria Digital Library
  http://alexandria.sdc.ucsb.edu
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:25:03 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
The British Library
  http://www.bl.uk
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:25:41 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
MIT Libraries, USA
  http://libraries.mit.edu/services/barton.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:26:22 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
National Library of Canada
  http://www.nlc-bnc.ca/ehome.htm
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:26:50 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Illinois Digital Library Project
  http://dli.grainger.uiuc.edu
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:27:39 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Newcastle Libraries, Australia
  http://library.newcastle.edu.au
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:28:05 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of New South Wales, Australia
  http://www.library.unsw.edu.au/cat.html
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:28:36 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย
   
University of Pittsburgh Libraries, USA
  http://naos.cis.pitt.edu
  [ 15 ธันวาคม 2005 เวลา 17:29:02 นาฬิกา ] แจ้งลบ link เสีย

 
Copyright (c) 2005 Nakhon Pathom Rajabhat University All Rights Reserved.